NBTC EXPO THAILAND 2015

The Future Trend in Digital World 6-9 August 2015 , Bangkok, Thailand

วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2558  (วันที่ 1)

 หมายเหตุ  มีบริการเครื่องแปลภาษา

09:00 – 09:30

ลงทะเบียน

 

09:30 – 09:45

พิธีเปิด

·    กล่าวรายงาน
โดย นายฐากร ตัณฑสิทธ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
·    กล่าวต้อนรับ
โดย พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

Ballroom

09:45 – 10:30

กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง Digital Economy กับการพัฒนาประเทศ
โดย ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี

Ballroom

10:30 – 11:45

·    พิธีเปิด NBTC Pavilion
·    เยี่ยมชมนิทรรศการภายในบริเวณงาน

Plenary Hall

 

วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2558  (วันที่ 1)

 หมายเหตุ  มีบริการเครื่องแปลภาษา

 

13:00 – 13:30

 

ลงทะเบียน

 

 

13:30 – 16:30

 

(ภาษาอังกฤษ)

ช่วงท 1 : การนาเสนอวิสัยทัศน์เทคโนโลยีดิจิตอล

หัวข้อ“ Digital Technology – Global Outreach”

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิตอลนับว่าเป็นสิ่งสาคัญที่มีผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลก เพราะแสดงให้เห็นถึงทั้งในแง่ของความท้าทายและโอกาสต่อผู้มีส่วนได้ส่วน เสียทั้งหมด การแสดงวิสัยทัศน์และมุมมองจากบริษัทชั้นนาต่างๆ ทั่วโลกจะถูก แลกเปลี่ยนและหารือร่วมกันถึงแนวทางที่เหมาะสมกับตลาดโลกและสิ่งที่ อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิตอล

· “New   Spectrum   Management   &   Policy   in   Digital
Economy”
โดย Mr. FranÇois Rancy
Director, ITU Radiocommunication Sector
· Asia perspective

โดย Mr. Wang Yi Fan
Managing Director HuaWei Technologies Co Ltd.
· US perspective
โดย Mr. David McCloskey
Director of Product Marketing and Business
Operations Intel Asia Pacific and Japan
· Europe perspective
โดย Dr. Magnus Ewerbring
Chief Technology Officer, Asia-Pacific, Group
Function Technology Ericsson

 

Ballroom

 

 

วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2558 (วันที่ 2)

 

08:30 – 09:00

 

ลงทะเบียน

 

09:00 – 10:30

(ภาษาไทย)

ช่วงท 2 : การเสวนาหัวข้อ

“Traditional TV vs. Alternative Screen : Challenges and
Opportunities”

ปาฐกถาพิเศษ

โดย พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์
การเสวนา ผู้ร่วมเสวนา:
· ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์   กสทช.
· ดร.พิเชษฐ ฤกษ์ปรีชา     หัวหน้าฝ่ายนโยบายภาครัฐและรัฐกิจ สัมพันธ์บริษัท Google ประเทศไทย
· คุณบัญญัติ เกิดนิยม      ผู้อานวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรสัมพันธ
บริษัท อีริคสัน ประเทศไทย จากัด
· ผู้แทนภาคเอกชนด้าน IP Media

 

10:30 – 11:00

พักรับประทานอาหารว่าง

 

 

11:00 – 12:30

 

ผู้ร่วมเสวนา:
· คุณปฏิมา ตันติคมน์          กรรมการสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพ และการกระจายเสียง
· คุณไตรลุจน์ นวะมะรัตน     อุปนายก สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจ
สื่อแห่งประเทศไทย
· คุณนวมินทร์ ประสพเนตร   ผู้ช่วยประธานกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท โมโน บรอดคาซท
จากัด (ช่อง MONO 29)
· ดร.พิริยะ โพธิ์วิจิตร          Managing Director
บริษัท คอมเมดี เวิลด์ จากัด
· คุณคณีอาจ แดนดารงสุข   Program Acquisition
บมจ. บางกอก เอ็นเตอร์เทนเมนท์
ผู้ดาเนินรายการ: รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

 

 

วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2558 (วันที่ 2)

13:30 – 16:30

(ภาษาไทย)

ช่วงท 3 : การเสวนา

“Telecommunication enables Digital Disruption, a new wave challenging all industries”

ปาฐกถาพิเศษ

โดย พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม

 

การเสวนา ผู้ร่วมเสวนา: (TBC)
·    ผู้แทนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทีโอที จากัด )มหาชน(
·    ผู้แทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม
·    ผู้แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด )มหาชน(
·    ผู้แทน หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด)มหาชน(
·    ผู้แทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด )มหาชน(
·    ผู้แทนนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

ผู้ดาเนินรายการ: นายพิทยาพล จันทนะสาโร

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สานักงาน กสทช.

 

Ballroom

 

 

วันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2558 (วันที่ 3)

08:00 – 09:00

ลงทะเบียน

 

 

09:00 – 17:40

(ภาษาอังกฤษ) “Delivery Technologies and Business Models for Mobile Television Services”
กล่าวต้อนรับโดย International Telecommunication Union (ITU)
กล่าวเปิด
โดย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
วิทยากรจาก ITU
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ictdforum.org/mtv2015

 

Ballroom